Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: volume-ii Quản lý đa dạng hoá sản phẩm

Quản lý đa dạng hoá sản phẩm

Đa dạng hoá sản phẩm là một chiến lược hết sức quan trọng để mở rộng tầm với của các tổ chức tài chính. Bằng cách mở rộng phạm vi của các sản phẩm được cung cấp, các tổ chức có thể phục vụ nhiều người hơn, vươn tới các thị trường chưa được phục vụ, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng hiện tại, kết quả là thực hiện được các bước tiến lớn hơn trên con đường đạt tới các mục tiêu thương mại và xã hội của họ. Tuy nhiên, đa dạng hoá sản phẩm không phải là một chiến lược dễ thực hiện thành công. Tập hai này của bộ giáo trình Thực hiện tài chính vi mô thành công xem xét các thách thức tiềm tàng trong việc đa dạng hoá sản phẩm và xác định cách chiến lược để đối phó với các thách thức đó. Cuốn sách này xem xét mười sản phẩm và tám phân đoạn thị trường khác nhau mà các TC TCVM có thể lựa chọn để đa dạng hoá. Nó cũng cung cấp các công cụ và lời khuyên để quản lý quy trình đa dạng hoá sản phẩm cũng như liên tục duy trì và cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng.

Để biết thêm chi tiết về nội dung, mục đích, đối tượng dự kiến, hình thức cung cấp cũng như cách tiếp cận khoá học, hãy chọn một tuỳ chọn trong danh mục ở bên trái trang này.