Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang Chủ / Xuất xứ của chương trình Thực hiện TCVM thành công

Xuất xứ của chương trình Thực hiện TCVM thành công

Năm 2000, Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) bắt đầu cung cấp các khoá học về quản lý cho các tổ chức TCVM tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế của mình ở Turin cũng như tại các nước đang phát triển. Tuy nhiên, nhu cầu đối với loại hình đào tạo này rõ ràng là nhanh chóng vượt xa khả năng cung cấp của ILO. Các tổ chức TCVM đang tăng trưởng và thường bổ nhiệm các cán bộ tín dụng giỏi nhất vào các vị trí quản lý cấp trung. Rất ít người trong số đó được đào tạo hoặc huấn luyện một cách có hệ thống về cách quản lý trước khi đảm nhận các trách nhiệm quản lý của họ, và điều này làm tăng rủi ro của các tổ chức TCVM cũng như hạn chế sự tăng trưởng của chúng. Quản lý cấp trung yếu kém không chỉ chịu trách nhiệm về việc ra các quyết định tồi, mà còn không thể khuyến khích được những người khác thực hiện các quyết định sáng suốt. Các tổ chức cần có một cơ chế nhanh chóng và hiệu quả về chi phí để tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý cấp trung.

Mặc dù có nhiều chương trình tập huấn cho các nhà quản lý TCVM, chúng thường tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật cụ thể, chỉ được tổ chức tại một nước, hoặc chỉ được cung cấp bằng một hoặc hai thứ tiếng. Để xây dựng được năng lực ở cấp quản lý trung gian một cách nhanh chóng và ồ ạt, ngành TCVM cần một chương trình toàn diện, có thể được cung cấp với chất lượng cao bởi các giảng viên ở nhiều địa phương và bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, và được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương.

Từ năm 2003 đến 2006, ILO đã đóng gói lại bộ tài liệu tập huấn về quản lý TCVM theo một định dạng có thể được triển khai bởi các giảng viên ở các nước đang phát triển và các cuỗ gia chuyển tiếp, và đã xây dựng một quy trình cấp chứng chỉ nghiêm ngặt gồm ba giai đoạn để xây dựng năng lực cho các giảng viên nguồn tại địa phương nhằm cung cấp khoá tập huấn này theo các chuẩn mực về chất lượng.

Bộ đầu tiên của chương trình tập huấn này được xuất bản năm 2006 dưới tên gọi Thực hiện TCVM thành công: Quản lý để nâng cao thành tích hoạt động. Bộ tài liệu số hai có tên là Thực hiện TCVM thành công: Quản lý đan dạng hoá sản phẩm, được xuất bản năm 2011. Vốn được thiết kế làm phần thứ sau trong bộ tìa liệu đầu tiên, nội dung của bộ tài liệu Tập II đã được tách ra và phát triển thành  một khoá học riêng, sau khi các học viên của các lớp thử nghiệm khoá học đầu tiên (Tập I) yêu cầu có thêm thông tin về các lựa chọn sản phẩm và nhiều thời gian hơn để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc đa dạng hoá sản phẩm.