Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: Trang Chủ / Liệu MMW có phù hợp với bạn?

Liệu MMW có phù hợp với bạn?

Qua thời gian, chương trình Thực hiện TCVM thành công đã được chỉnh sửa để đáp ứng các nhu cầu của rất nhiều bên liên quan. Đối tượng chủ yếu của chương trình là các nhà quản lý hoạt động TCVM. Các nhà quản lý ở mọi cấp đều có thể được thách thức bởi khoá học này, vì các giảng viên luôn điều chỉnh các hoạt động và nội dung thảo luận theo cấp độ của các nhà quản lý tham gia từng khoá học cụ thể. Nói chung, các nhà quản lý hoàn thành được Tập I của chương trình sẽ có khả năng tốt hơn để:

 • Phát triển và tiếp thị các sản phẩm TCVM cạnh tranh
 • Giảm tình trạng dễ bị tổn thương của tổ chức  họ trước các rủi ro
 • Giữ chân nhân viên và khách hàng
 • Chủ động hình thành văn hoá tổ chức
 • Quản lý tăng trưởng lành mạnh
 • Tăng hiệu quả và khả năng sinh lời của tổ chức

Các nhà quản lý hoàn thành được Tập II của chương trình sẽcó khả năng tốt hơn để:

 • Phát triển được một danh mục sản phẩm và dịch vụ đáp ứng những nhu cầu dịch vụ tài chính đa dạng của các hộ thu nhập thấp
 • Thiết kế và triển khai các chiến lược mở rộng tầm với để vươn tới được các phân đoạn thị trường mới
 • Đánh giá và xếp hạng ưu tiên đối với các sản phẩm và cơ hội thị trường mới
 • Xác định và kiểm soát các rủi ro vốn có khi đa dạng hoá sản phẩm và thị trường
 • Cung cấp được một danh mục sản phẩm đa dạng một cách hiệu quả

Cả tập I và II đều có ích đối với những bên hỗ trợ cho hoạt động TCVM, đặc biệt nếu họ tham dự khoá học cùng với một hoặc nhiều nhà quản lý từ (các) tổ chức mà  họ hỗ trợ. Trong trường hợp đó, khoá học sẽ cung cấp một khuôn khổ để họ cùng suy nghĩ về các cơ hội và xác định các hành động nhằm đẩy mạnh hoạt động và tầm với.

Vì khoá học MMW Tập II tập trung vào việc mở rộng tầm với hơn là hỗ trợ hoạt động hiện tại, nó có thể hữu ích đối với một loạt đối tượng rộng rãi hơn. Nội dung lõi của khoá này vẫn có một phần tập trung vào quản lý, tuy nhiên 18 trong số 24 mô-đun của khoá học khám phá các lựa chọn sản phẩm và thị trường. Khoá học có thể được tổ chức tập trung vào một phân đoạn thị trường cụ thể (vd. thanh niên, phụ nữ, hoặc thị trường nông thôn) và tìm hiểu thiết kế và sự phù hợp của mười sản phẩm và dịch vụ khác nhau có thể đáp ứng nhu cầu của phân đoạn thị trường đó. Một lựa chọn khác là một khoá học có thể xem xét nhiều phân đoạn thị trường khác nhau, và hỗ trợ học viên xác định ưu tiên chọn phân đoạn nào để gia nhập.

Các hiệp hội thực hành TCVM quốc gia và khu vực có thể sử dụng chương trình Thực hiện TCVM thành công để đẩy mạnh hoạt động của các thành viên và tạo điều kiện mở rộng ra các thị trường chưa được phục vụ đầy đủ.

Các Chính phủ có thể sử dụng Thực hiện TCVM thành công để thúc đẩy hoạt động của ngành TCVM tại quốc gia của họ và khuyến khích việc đa dạng hoá sản phẩm và thị trường nhằm đẩy mạnh hoà nhập tài chính.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng Thực hiện TCVM thành công để ra các quyết định đầu tư, cũng như để đẩy mạnh hiệu quả của các tổ chức mà họ đầu tư vào. Bằng cách đánh giá chất lượng các chương trình hành động được xây dựng trong suốt khoá học, cũng như mức độ thực hiện các chương trình hành động đó, họ có thể đánh giá được mức độ cam kết và năng lưc của các cá nhân và tổ chức mà họ muốn đầu tư (hoặc tiếp tục đầu tư).

Các cơ quan tài trợ có thể sử dụng Thực hiện TCVM thành công như một công cụ xây dựng năng lực hiệu quả tại các tổ chức TCVM cụ thể hoặc ở cấp ngành. Họ có thể tài trợ quá trình đào tạo giảng viên, cấp học bổng cho các học viên tham gia, tài trợ việc điều chỉnh nội dung của khoá học số II để đáp ứng nhu cầu của một quốc gia hoặc một phân đoạn thị trường cụ thể, hoặc tài trợ việc dịch các tài liệu của khoá học số II ra một ngôn ngữ mới chưa được hỗ trợ.

Các mạng lưới TCVM có thể sử dụng Thực hiện TCVM thành công để bổ sung cho chương trình đào tạo hiện có của họ, đặc biệt là các chương trình đào tạo chuyên môn cho quản lý cấp trung, và có thể tận dụng quy trình cấp chứng chỉ MMW để nâng cao kỹ năng đào tạo của chính họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật có thể sử dụng Thực hiện TCVM thành công để xây dựng năng lực cho chính họ cũng như cho tổ chức TCVM mà họ đang hỗ trợ.