Các công cụ cá nhân
Bạn đang ở: volume-ii Quản lý đa dạng hoá sản phẩm / Khoá học MMW II nhằm đạt mục đích gì?

Khoá học MMW II nhằm đạt mục đích gì?

Khoá họcThực hiện Tài chính vi mô thành công: Quản lý đa dạng hoá sản phẩm nhằm đạt được bốn mục đích:

  1. Nâng cao nhận thức về các cơ hội và rủi ro mà việc đa dạng hoá sản phẩm mang lại
  2. Khám phá các lựa chọn cải thiện tầm với của các tổ chức tài chính vi mô thông qua việc đa dạng hoá
  3. Cung cấp các công cụ và chiến lược để quản lý thành công quy trình đa dạng hoá sản phẩm
  4. Thúc đẩy việc chủ động quản lý danh mục sản phẩm của các TC TCVM qua thời gian

Bên cạnh đó, mỗi bài học trong số 24 mô-đun của khoá học lại có những mục tiêu cụ thể định hướng cho các thảo luận và hoạt động trong lĩnh vực đó và giúp bảo đảm việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng một cách nhất quán qua nhiều kênh khác nhau.